54 อาคาร บี.บี.บิลดิ้ง ชั้น 5
ห้อง 3501-3502 และ ชั้น 6 ห้อง 3602
ถนน สุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110

8:30 a.m - 6:00 p.m customercare.admin@idirectbroker.com

พ.ร.บ.

พ.ร.บ.

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถยนต์ บังคับให้รถยนต์ทุกคัน
ต้องจัดทำประกันภัยเพื่อคุ้มครอง
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถ

Share this post :


ข้อมูลทั่วไป

*
*